Perunkirjoitus ja perukirja

Lakisääteisellä perunkirjoituksella ja sen tuloksena syntyvällä perukirjalla on useita tehtäviä. Perukirja on muun muassa veroilmoitus perintöveroa varten ja omaisuusluettelo perinnönjakoa varten. Perukirjan voi vahvistuttaa maistraatissa, jolloin se saa julkisen luotettavuuden.

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on pääasiassa sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa jäämistöomaisuus on ja joka siten lähtökohtaisesti on myös parhaiten perillä vainajan asioista. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Verohallinto ja maistraatit ovat julkaisseet ohjeita perunkirjoituksen toimittamisesta ja perukirjan laatimisesta. Linkit maistraattien ja Verohallinnon internetsivuille löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.

Pankki voi suorittaa perunkirjoituksen notariaattitoimeksiantona. Notariaattitoimeksiannon tulee perustua kirjalliseen sopimukseen, jossa määritellään selvästi pankin oikeudet ja velvollisuudet. Pankki vastaa siitä, että toimeksianto hoidetaan pankissa asiantuntevasti ja että toiminnasta vastaavilla toimihenkilöillä on toimintaan nähden riittävä ammattitaito ja pätevyys. Pankin toimihenkilö voi toimia perunkirjoituksessa uskottuna miehenä. Uskottujen miesten tehtävänä on pesänilmoittajan ilmoituksen perusteella merkitä ja arvioida pesän varat perukirjaan parhaan ymmärryksensä mukaan. Pesänilmoittaja vastaa perunkirjoitusta varten antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Perukirja on pesän ilmoittaneen henkilön valaehtoisesti allekirjoittama. Tällä ilmoituksella hän vahvistaa, että perukirjassa on esitetty kaikki tiedot, myös mahdollisista testamentinsaajista.

Perukirjan käyttö pankkiasioinnissa

Pankki vaatii perukirjaa kuolinpesän pankkiasioinnissa täyttääkseen huolellisuusvelvoitteensa osakkaita selvitettäessä. Nostettaessa varoja kuolinpesän tililtä perukirjasta tarkistetaan, että kaikki pesän osakkaat ovat oikeustoimessa edustettuina.

Perukirja sisältää runsaasti tietoa vainajan sekä mahdollisen lesken varallisuusasemasta, eikä pankki aina tarvitse kaikkia perukirjan tietoja. Osakkaiden selvittämiseksi vainajan henkilötietojen ja pesän osakkaiden pitää näkyä pankille toimitetussa perukirjassa. Sen vuoksi pankille on toimitettava koko perukirja, mutta siitä voidaan peittää vainajan ja lesken varallisuusasemaa koskevia tietoja.

Pankkien tulee käsitellä perukirjoja hienotunteisesti ja luottamuksellisesti. Asiakasta suojaa luottolaitoslain mukainen pankkisalaisuus, jonka rikkomisesta on säädetty rikosoikeudelliset seuraamukset.

Muualla verkossa

 

 

14.4.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.