Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Kuluttajansuoja EU:ssa

Asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004 kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annettiin 27.10.2004.

Asetuksessa säädetään kansallisten valvontaviranomaisten keskinäisestä yhteistyöstä ja avunannosta komission kanssa. Yhteistyöjärjestelyjen tavoitteena on tehostaa asetuksen liitteessä mainitun yhteisön kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista ja sisämarkkinoiden toimivuutta sekä tehostaa kuluttajien taloudellisten etujen suojaa. Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 9.12.2004.

Yhteistyöjärjestelyillä pyritään takaamaan tehokas rajat ylittävä täytäntöönpano, jotta elinkeinonharjoittajilla ei olisi mahdollisuutta välttää lainsäädännön täytäntöönpanoyrityksiä sijoittautumalla uudelleen yhteisön alueella. Tavoitteena on estää kilpailun vääristyminen kotimaassa tai valtionrajojen ylitse toimivien lainkuuliaisten elinkeinonharjoittajien kannalta. Tällä pyritään myös rakentamaan kuluttajien uskoa sisämarkkinoihin ja luottamusta tarttua rajojen ylitse tehtyihin tarjouksiin.

Viranomaiset valvovat lainsäädännön noudattamista

Asetuksessa määritellyn kansallisen yhteysviraston tehtävänä on vastata asetuksen soveltamisen koordinoinnista kussakin jäsenvaltiossa. Suomesta yhteysvirastoksi on nimetty Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies.

Asetuksen liitteessä mainitun lainsäädännön noudattamista valvoo Suomessa yleisvalvontaviranomaisena kuluttaja-asiamies. Toimialakohtaisia valvontatehtäviä on lisäksi seuraavilla toimivaltaisilla viranomaisilla: Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Finanssivalvonta, Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Viestintävirasto, tietosuojavaltuutetun toimisto ja aluehallintovirastot.

Toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on panna täytäntöön kuluttajien etuja suojaava asetuksen liitteessä mainittu lainsäädäntö. Viranomaisten on täytettävä asetuksen mukaiset velvollisuutensa niin kuin ne toimisivat oman valtionsa kuluttajien puolesta ja omaan lukunsa tai oman valtionsa muun toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.

Finanssivalvonta valvoo seuraavien asetuksen liitteessä mainittujen direktiivien noudattamista:

  • Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi)
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta

Toimivaltuudet

Milloin on perusteltua aihetta epäillä yhteisön sisäistä rikkomusta, toimivaltaisella viranomaisella on vähintään oikeus:

a) saada kaikki yhteisön sisäistä rikkomusta koskevat asiaankuuluvat asiakirjat tutustuttaviksi missä tahansa muodossa
b) edellyttää keneltä tahansa henkilöltä, että tämä toimittaa asiaankuuluvat yhteisön sisäistä rikkomusta koskevat tiedot
c) tehdä tarvittavia tarkastuksia paikan päällä
d) pyytää kirjallisesti asianomaista elinkeinonharjoittajaa lopettamaan yhteisön sisäiset rikkomukset
e) saada yhteisön sisäisistä rikkomuksista vastuussa olevalta elinkeinonharjoittajalta sitoumus kyseisen rikkomuksen lopettamisesta ja tarvittaessa julkaista sitoumus
f) vaatia yhteisön sisäisen rikkomuksen lopettamista tai kieltämistä ja tarvittaessa julkaista päätökset
g) vaatia hävinnyttä osapuolta suorittamaan maksun julkisvallalle tai kansallisen lainsäädännön määräämälle edunsaajalle tapauksessa, jossa päätöstä ei ole noudatettu.

Virkamiehet

Kukin toimivaltainen viranomainen on nimennyt asetuksen soveltamisesta vastaavat toimivaltaiset virkamiehet. Finanssivalvonnan nimeämät toimivaltaiset virkamiehet ovat:

  • Timo Peltonen, puhelin 09 183 5551, sähköposti timo.peltonen(at)finanssivalvonta.fi,    
  • Päivi Turunen, puhelin 09 183 5557, sähköposti paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi.

Muualla verkossa

 

 

2.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.