Talletussuoja

Talletuspankeissa olevat yksityishenkilöiden, yhdistysten ja yritysten talletukset kuuluvat talletussuojan piiriin. Talletussuojarahaston tehtävänä on turvata tallettajien saatavien takaisinmaksu asiakkaille, jos talletuspankki ei itse pysty maksamaan talletuksia takaisin asiakkailleen.

Talletussuojan ulkopuolelle jäävät muun muassa sijoituspalveluun käytettävien tilien varat, koska ne kuuluvat Sijoittajien korvausrahaston korvausvastuun piiriin.

Asiakkaan nimellä oleva varojen hoitotili kuuluu kuitenkin talletussuojan piiriin silloin, kun yksinomainen käyttöoikeus tilillä oleviin varoihin on luovutettu sijoituspalveluyritykselle tai muulle omaisuudenhoitajalle.

Talletussuojajärjestelmään kuuluvat kaikki suomalaiset talletuspankit. Ulkomaisten pankkien Suomessa olevat sivuliikkeet eivät kuulu Suomen vaan sivuliikkeen kotivaltion suojajärjestelmän piiriin.

Talletussuojajärjestelmän toiminnasta vastaa ja talletuspankeilta kerättävillä talletussuojamaksuilla rahoitettavaa talletussuojarahastoa hallinnoi Rahoitusvakausvirasto.

Korvaukseen oikeutetut

Talletussuojan piiriin kuuluvat yksityishenkilöiden, yhdistysten ja yritysten talletukset. Yhteistilin omistajat saavat kukin täyden 100 000 euron suojan. Talletustilin käyttöoikeuden haltijalla ei ole oikeutta korvaukseen. Kuolinpesää pidetään yhtenä tallettajana, jonka suoja on 100 000 euroa.

Suojan ulkopuolelle jäävät julkisyhteisöt kuten esimerkiksi valtio ja valtion laitokset, kunta ja kuntayhtymät ja Ahvenanmaan maakunta. Lisäksi suojan ulkopuolelle jäävät pankkien, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden, vaihtoehtorahastojen hoitajien, rahoituslaitosten, vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistyksien, eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen omat talletukset.

Korvauksen suuruus

Talletussuojarahastosta korvataan enintään 100 000 euroa yhtä asiakasta ja pankkia kohden. Jos asiakkaan talletukset ylittävät 100 000 euroa, yli menevä osa jää talletussuojan ulkopuolelle. Korvauksen määrää laskettaessa asiakkaan kaikki samassa pankissa olevat talletukset lasketaan yhteen. Asiakkaan mahdolliset velat samassa pankissa eivät vaikuta korvauksen määrään.

Osuuspankkien tai säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvissa pankeissa suoja on enimmillään 100 000 euroa, vaikka asiakkaalla olisi talletuksia useammassa kuin yhdessä yhteenliittymään kuuluvassa pankissa.

Tallettajan saaminen korvataan kuitenkin poikkeuksellisesti täysimääräisesti, jos varat on saatu omassa käytössä olleen asunnon myynnistä, ja ne käytetään tallettajan omaan käyttöön tulevan uuden asunnon hankintaan. Tätä kohtaa sovelletaan vain sellaisiin tallettajan varoihin, jotka on talletettu tilille enintään kuusi kuukautta ennen päivää, jona talletuspankki on laiminlyönyt suorittaa tallettajalle korvattavan talletuksen.

Korvauksen suorittamisaika

Talletuspankin joutuessa pysyviin maksuvaikeuksiin Rahoitusvakausviraston on tehtävä viiden työpäivän kuluessa päätös siitä, että Talletussuojarahasto on korvausvelvollinen.

Korvauksen suorittamisen enimmäisaika on 20 työpäivää 31.12.2018 asti ja 15 työpäivää 31.12.2019 asti, minkä jälkeen korvauksen maksuaika on 7 työpäivää.

Suomessa toimivien ulkomaisten pankkien talletussuoja

Suomessa toimii useita ulkomaisten pankkien sivuliikkeitä, jotka ottavat vastaan talletuksia. Suomessa toimivan ulkomaisen pankin sivuliikkeen talletukset kuuluvat pankin kotivaltion talletussuojajärjestelmän piiriin.

Mikään Suomessa tällä hetkellä sivuliikemuodossa toimivista ulkomaisista pankeista ei ole Suomen talletussuojajärjestelmän piirissä.

EU- ja ETA-alueelta tulevan pankin sivuliikkeen talletussuoja

EU/ETA-alueen maiden talletussuojaa koskevat yhdenmukaiset säännöt. Talletussuojan suuruudeksi on määrätty 100 000 euroa. Suojan kattavuudessa voi kuitenkin olla eräitä eroja. Sen vuoksi asiakkaan on syytä selvittää, miten laajasti talletussuoja kattaa ulkomaiseen pankkiin tehdyt talletukset. Talletussuojaa voi selvittää esimerkiksi talletusta tarjoavasta pankista, pankin kotivaltion valvojaviranomaiselta tai pankin kotimaan talletussuojarahastosta.

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan pankin sivuliikkeen talletussuoja

EU/ ETA-alueen ulkopuolisten maiden suojasäännökset poikkeavat näiden sääntelystä. Sen vuoksi asiakkaan on syytä selvittää, miten laajasti talletussuoja kattaa ulkomaiseen pankkiin tehdyt talletukset. Talletussuojaa voi selvittää esimerkiksi kyseisestä pankista tai pankin kotivaltion valvojaviranomaiselta tai pankin kotimaan talletussuojarahastosta.

Päävastuu sivuliikkeen valvonnasta on kotivaltion valvontaviranomaisella

Päävastuu ulkomaisen pankin Suomessa toimivan sivuliikkeen valvonnasta on pankin kotivaltion valvojaviranomaisella. Esimerkiksi sivuliikkeen vakavaraisuutta ei valvo Finanssivalvonta vaan pankin kotivaltion valvoja.
Finanssivalvonta valvoo ulkomaisten pankkien Suomessa toimivien sivuliikkeiden menettelytapoja sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien säännösten noudattamista.

Rahoitusvakausviraston palvelunumero

  • Puhelinneuvonta talletussuojaan liittyvissä kysymyksissä
    ma–pe klo 9–11,
    puh. 0295 253 530 tai talletussuoja(at)rahoitusvakausvirasto.fi

 

29.3.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.