Finanssivalvonta

Finanssivalvonnan tehtävänä on edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Tavoitteena on varmistaa, että menettelytavat valvottavissa ovat asianmukaisia, ja että asiakkaille annettava informaatio on laadultaan hyvää. Valvontatoimenpiteet ovat ensisijaisesti ennakoivia – esimerkiksi valvottaville annettavia ohjeita ja määräyksiä, joilla ohjataan valvottavien toimintaa ja menettelytapoja, – mutta Finanssivalvonta tekee myös jälkikäteistä tarkastustoimintaa. Menettelytapojen valvonta painottuu erityisesti sellaiseen toimintaan, jossa ongelmat koskettavat laajoja asiakasryhmiä. 

Finanssivalvonta on kiinnostunut asiakkaan ja palveluntarjoajan (esimerkiksi pankit, vakuutuslaitokset ja sijoituspalveluyritykset) välillä ilmenevistä ongelmista. Asiakkaiden yhteydenotot voivat tuoda ilmi tiettyä valvottavaa tai valvottavia yleisemminkin koskevan ongelman, jonka Finanssivalvonta voi ottaa huomioon valvontatoiminnassaan. 

Finanssivalvonnalla ei ole toimivaltaa ratkaista asiakkaan ja valvottavan välisiä riita-asioita, jollaisia ovat esimerkiksi erimielisyydet vahingonkorvausvelvollisuudesta tai korvauspäätöksen sisällöstä. Tällaisissa ja muissakin epäselvissä asioissa kannattaa ensimmäiseksi olla yhteydessä palveluntarjoajaan, ja mikäli ongelma ei ratkea, ottaa yhteys Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEen. Finanssivalvonta on Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn sopimusosapuoli Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Finanssialan keskusliiton ohella, ja saa myös tätä kautta tietoa finanssimarkkinoilla esiintyvistä ongelmatilanteista.

Finanssivalvontaan voi olla yhteydessä sekä kirjallisesti että puhelimitse alla mainittuun palvelunumeroon

Puhelinneuvonta

Finanssivalvonnan puhelinneuvonta tarjoaa pankki-, vakuutus- ja sijoitusasiakkaille tietoa siitä, millaisia menettelytapoja finanssimarkkinoilla toimivilta edellytetään.

Puhelinneuvonta päivystää tiistaisin kello 9–10 ja torstaisin kello 14–15 numerossa 09 183 5360 (asiakkaalle maksuton palvelunumero).

Ilmoitus Finanssivalvonnalle

Finanssivalvonnalle voi ilmoittaa Finanssivalvonnan valvottavan menettelystä, jonka asiakas katsoo olevan säännösten vastaista tai muutoin moitittavaa.  Kaikki ilmoitukset tallennetaan ja Finanssivalvonta ottaa harkintansa perusteella yhteydenotoissa esiin tuodut asiat huomioon valvontatoiminnassaan.

Ilmoitus Finanssivalvonnalle voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulisi selkeästi ilmetä vähintään

  1. valvottava eli se palveluntarjoaja, jonka toiminnasta on kyse,
  2. selostus valvottavan menettelystä tai toiminnasta,
  3. perustelut, miksi menettely on kirjoittajan mielestä säädösten vastaista tai moitittavaa,
  4. onko asia vireillä jo jossain muualla (esimerkiksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa tai jossain lautakunnassa tai tuomioistuimessa),    
  5. ilmoittajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite).

Finanssivalvonnalle toimitetut ilmoitukset ovat pääsääntöisesti julkisia, jollei niissä ole lain perusteella salassa pidettäviä tietoja (esimerkiksi henkilön terveydentilaa, työnhakijana oloa tai vuosituloja koskevia tietoja). Ilmoitus voi tulla myös valvottavan tietoon. Finanssivalvonta julkaisee tietoa toiminnastaan ja valvontatoimenpiteistään nettisivuillaan. On myös tärkeää muistaa, että Finanssivalvonnalle lähetetty ilmoitus tai muu yhteydenotto ei korvaa laissa säädettyä muutoksenhakua eikä pidennä valitusosoituksessa mainittua valitusaikaa.

Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnan kirjaamoon joko

  • postitse osoitteella Finanssivalvonta, Kirjaamo, PL 103, 00101 Helsinki,
  • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi tai
  • faksilla numeroon 09 183 5328.

Tietosuojasyistä emme suosittele tietojen toimittamista sähköpostilla, jos ilmoitus sisältää salassa pidettävää tietoa.

Kirjeen voi myös tuoda itse Finanssivalvontaan.

Postin vastaanotto sijaitsee Rauhankatu 19:n sisäpihalla. Käynti sisäpihalle löytyy Rauhankatu 19:n ja Rauhankatu 17:n (Kansallisarkisto) väliseltä kujalta, jonka edessä on portti. Saat portin auki ottamalla portinpielessä olevan kutsulaitteen avulla yhteyttä Suomen Pankin valvomoon. Portin jälkeen kujan päässä on lasinen hissirakennus. Voit tilata hissin kutsulaitteella.

Finanssivalvonnan puhelinneuvonta

  • tiistaisin kello 9–10 ja torstaisin kello 14–15
  • asiakkaalle maksuton palvelunumero 09 183 5360

 

 

2.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.