Potilasvahinkolautakunta

Potilasvahinkolautakunta antaa ratkaisusuosituksen potilasvahinkoasiassa siitä, onko tutkimuksen tai hoidon yhteydessä aiheutunut korvattava henkilövahinko. Ratkaisusuositus voidaan antaa korvauksenhakijan, Potilasvakuutuskeskuksen tai terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavan pyynnöstä. Lautakunta voi myös antaa asianosaisen tai tuomioistuimen pyynnöstä lausunnon tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa korvausasiassa.

Potilasvahinkolautakunta ottaa ratkaisusuosituksessaan kantaa vain niihin seikkoihin, joilla voidaan arvioida olevan merkitystä yksittäisen korvausasian käsittelyssä. Jos kyse on sopimusoikeudellisesta erimielisyydestä, asia voidaan saattaa kuluttajasuojalain perusteella kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Potilasvahinkolautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään hoitohenkilökunnan toimintaa tai käytöstä, jos sillä ei ole merkitystä korvausasian ratkaisuun.

Asian käsittely

Asian käsittely potilasvahinkolautakunnassa on kirjallista, ja lautakunta perustaa lausuntonsa kirjalliseen selvitykseen. Asian käsittely potilasvahinkolautakunnassa on maksutonta.

Ratkaisu

Potilasvahinkolautakunnan ratkaisu on suositusluonteinen eikä siitä voi valittaa. Potilasvahinkoasioissa sitovan ratkaisun voi antaa vain yleinen tuomioistuin. Potilasvahinkolautakunnan lausuntoon ei voi hakea muutosta, mutta lautakunta voi harkintansa mukaan käsitellä asian uudelleen. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että lautakunnan ratkaisusuositus on perustunut puutteelliseen selvitykseen tai että uudelleenkäsittely on tarpeen muiden asiassa ilmenneiden uusien seikkojen vuoksi.

Toiminta

Potilasvahinkolautakunta on itsenäinen potilasvahinkoasioita käsittelevä asiantuntijaelin, jonka toiminta perustuu potilasvahinkolakiin (585/1986) ja asetukseen potilasvahinkolautakunnasta (673/2000).

Muualla verkossa

 

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.