Arvopaperivalvonta (ESMA)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) tehtävänä on edistää EU:n arvopaperimarkkinoiden tehokasta ja yhdenmukaista sääntelyä ja valvontaa, asiakkaansuojaa, finanssimarkkinoiden integriteettiä, avoimuutta ja tehokkuutta sekä tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Arvopaperimarkkinoiden valvonnasta vastaavat pääasiassa kansalliset valvontaviranomaiset. ESMA koordinoi valvojien välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Lisäksi ESMA valvoo suoraan luottoluokittajia ja kauppatietorekistereitä. ESMA sijaitsee Pariisissa.

ESMAn ylin päätöksentekoelin on hallintoneuvosto (Board of Supervisors). Sen äänivaltaiset jäsenet koostuvat EU:n jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten johtajista. Finanssivalvonnan nimeämänä äänivaltaisena jäsenenä on johtaja Anneli Tuominen ja hänen varahenkilönään osastopäällikkö Jarmo Parkkonen. Hallintoneuvostolla on kokopäiväinen puheenjohtaja. Äänivallattomina jäseninä ovat Euroopan komission sekä EBAn, EIOPAn ja ESRB:n edustajat. Eta-valtioiden valvontaviranomaisten johtajat ovat tarkkailijoina hallintoneuvostossa.

ESMAn johtokunta (Management Board) koostuu ESMAn puheenjohtajasta ja kuudesta hallintoneuvoston äänivaltaisesta jäsenestä. ESMAn toimitusjohtaja ja Euroopan komission edustaja osallistuvat johtokunnan kokouksiin ilman äänivaltaa. Johtokunnan tehtävänä on valvoa ESMAn toiminnan järjestämistä, valmistella työohjelma ja valvoa budjetin noudattamista.

Asiat valmistellaan ESMAn pysyvissä komiteoissa (Standing Committee), joiden jäseninä ovat kansallisten valvontaviranomaisten edustajat. Pysyvien komiteoiden puheenjohtajana toimii tavallisesti hallintoneuvoston äänivaltainen jäsen. Pysyvät komiteat voivat käyttää apunaan markkinaosapuolten edustajista koostuvia asiantuntijaryhmiä (Consultative Working Group).

Ajankohtaista ESMAssa

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin ja -asetukseen liittyvä 2- ja 3-tason sääntely

ESMA on toimittanut syyskuun lopussa rahoitusvälineiden markkinat  direktiiviin (MiFID II) ja -asetukseen (MiFIR) liittyvät tekniset standardit komissiolle.

ESMA valmistelee vielä teknisiä täytäntöönpanostandardeja, jotka liittyvät kaupankäynnin keskeyttämiseen ja hyödykejohdannaissopimusten positioraportointiin. Lisäksi ESMA viimeistelee 3-tason ohjeita muun muassa monimutkaisista rahoitusvälineistä sekä sijoituspalvelun tarjoajan henkilöstön tieto- ja osaamisvaatimuksista.

Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen liittyvä 2- ja 3-tason sääntely

ESMA on toimittanut syyskuun lopussa markkinoiden väärinkäyttöasetukseen liittyvät tekniset standardit komissiolle. Lisäksi ESMA valmistelee 3-tason ohjeita muun muassa markkinatunnusteluista ja sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä.

Arvopaperikeskuksia koskevaan asetukseen liittyvä 2-tason sääntely

ESMA on toimittanut syyskuun lopussa arvopaperikeskusasetukseen liittyvät tekniset standardit komissiolle.

Avoimuusdirektiivin muutokseen liittyvät tekniset standardit

ESMA on toimittanut komissiolle avoimuusdirektiiviin liittyvät tekniset standardit kansallisten tiedotevarastojen verkottamisesta. Lisäksi ESMA pyytää lausuntoja luonnoksesta teknisiksi standardeiksi listayhtiöiden tilinpäätösraportoinnin sähköisestä muodosta (XBRL-raportointi). Lausuntoja pyydetään 24.12. mennessä.

Yhteystiedot Finanssivalvonnassa

  • ESMA-koordinaattori Ville Kajala,
    puhelin 09 183 5226

 

2.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.