Vakuutusvalvonta (EIOPA)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen – European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA – käsittelee henki-, vahinko- ja jälleenvakuutustoiminnan (ml. finanssiryhmittymiä) kysymyksiä sekä lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten ja vakuutusedustajien toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Finanssivalvonnan edustajat toimivat aktiivisessa useissa EIOPAn työryhmissä:

Ajankohtaista EIOPAssa

 • Asiakkaansuoja-asioissa käynnissä useita konsultaatioita, ks alla
 • EIOPAn stressitesti henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille on käynnissä, lisää tietoa EIOPAn verkkopalvelussa
 • Tulossa EIOPAn ohje koskien tilintarkastajien ja kansallisten vakuutusvalvojien yhteistyötä

Asiakkaansuoja

EIOPAn asiakkaansuojaan liittyvistä sääntelytehtävistä tällä hetkellä merkittävin on vakuutusten tarjoamisesta annettuun direktiiviin (Insurance Distribution Directive, IDD) liittyvä työ. IDD tuli voimaan 23.2.2016 ja direktiivi tulee saattaa kansalliseen lainsäädäntöön 23.2.2018 mennessä. Kansallista lakia valmistelee STM:n asettama työryhmä. IDD:ssä on lisäksi siirretty komissiolle valtuuksia antaa useita delegoituja säännöksiä ja tähän liittyen EIOPA valmistelee neuvoja komissiolle seuraavista aiheista:

 • vakuutustuotteita koskevat tuotehallintamenettelyt
 • eturistiriitojen hallinta ja kannustimet vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden osalta
 • soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointi ja asiakasraportointi vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden osalta
 • vahinkovakuutuksen tuoteasiakirja


Tavoitteena on antaa edellä mainitut neuvot 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
EIOPAn vuosittain julkaistava, viides kuluttajatrendejä koskeva raportti on valmisteilla, edellinen raportti julkaistiin joulukuussa 2015.

Julkisessa konsultaatiossa ovat seuraavat asiat:

 • Luonnos teknisiksi neuvoiksi komissiolle vakuutusten tarjoamisesta annettuun direktiiviin liittyen. Konsultaatio päättyy 3.10.2016.
 • Luonnos tekniseksi täytäntöönpanostandardiksi vahinkovakuutusta koskevien tietojen esittämisestä vakiomuotoisessa asiakirjassa. Konsultaatio päättyy 24.10.2016.

Teemaselvitys 2016

EIOPAn hallintoneuvosto hyväksyi vuoden 2016 teemaselvityksen aiheeksi ns. palkkionpalautukset henkivakuutustoiminnassa. Tähän liittyen EIOPA yhteistyössä kansallisten valvojien kanssa selvittää parhaillaan sijoitussidonnaisia vakuutuksia tarjoavilta vakuutusyhtiöiltä niiden ja niille varainhoitopalveluja tarjoavien yritysten välillä käytettäviä rahallisia kannustimia ja palkkioita, käytäntöjen laajuutta ja muotoja sekä eturistiriitojen käsittelyä vakuutusyhtiöissä. Kyselyn tulokset on tarkoitus julkaista anonyymeinä vuoden 2017 alussa.

Markkinoiden seuranta ja tuotevalvonta

EIOPA valmistelee yhteistyössä ESMAn, EBAn ja kansallisten valvojien kanssa markkinoiden seurantaa ja tuotevalvontaa sekä tuotteiden rajoittamista tai kieltämistä koskevia menettelyjä, jotka liittyvät EIOPAn osalta sekä PRIIPs- että IDD-sääntelyyn. 

Solvenssi II

EIOPA julkaisee kuukausittain riskittömän korkokäyrän tietoja

EIOPAn verkkopalvelussa julkaistaan kuukausittain korkokäyriä, joita käytetään Solvenssi II -vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa. EIOPAn verkkopalvelussa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä korkokäyriä koskien.

Linkki teknisiin tietoihin ja kysymyslomakkeeseen

Viralliset korkokäyrät, joita käytetään mm. raportoitaessa valvojalle, julkaistaan vuosineljänneksittäin EU:n virallisessa lehdessä. Alla linkki elokuun 2016 julkaisuun.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A224%3ATOC

Solvenssi II –standardikaavan uudelleen tarkastelu

Komissio on pyytänyt EIOPAlta teknisiä neuvoja Solvenssi II vakavaraisuuslaskennassa käytettävän standardikaavan arviointiin. EIOPAn tulee toimittaa neuvot viimeistään lokakuussa 2017. Komissio toivoo EIOPAn keskittyvän ennen kaikkea kahteen asiaan

 • miten sääntelyn vaatimusten soveltamista voitaisiin yksinkertaistaa ja ottaa suhteellisuusperiaate paremmin huomioon
 • ristiriitaisuuksien poistamiseen

Komission on tarkoitus saada arvio valmiiksi vuoteen 2018 mennessä.

LTG-arvio

EIOPA arvioi ns. Omnibus II -direktiivin vaikutuksia eli miten pitkäaikaisia takuita sisältävien vakuutustuotteiden vakavaraisuussäännöksiä on sovellettu ja millaisia vaikutuksia säännöksillä on ollut markkinoille. Tämä vuosittain tehtävä arvio toimitetaan Komissiolle.

Tutustu Finanssivalvonnan Solvenssi II -hankesivuun

Eläkerahastot

EIOPAn verkkopalvelussa on julkaistu kattava tietokanta Euroopan talousalueen (EEA) eläkejärjestelyistä ja tuotteista. Tavoitteena on antaa kokonaiskuva eurooppalaisista yksityisen sektorin eläkejärjestelmistä ja auttaa paremmin ymmärtämään niitä.

Vakuutussektorin tila ja talouden vakaus

Julkaisut

 • EIOPAn Financial Stability Committee julkaisee puolivuosittain katsauksen vakuutusmarkkinoiden tilaan. Raportit löytyvät EIOPAn verkkopalvelusta.
 • EIOPA julkaisee neljännesvuosittain riskikartan ”EIOPA Risk Dashboard” jossa arvioidaan vakuutussektorin lähitulevaisuuden merkittävimpiä riskejä ja niiden kehityssuuntaa.

Tutustu viimeisimpään riskikarttaan    

Rekisteri finanssialan toimijoista

EIOPA julkaisee verkkosivuillaan luetteloa toimiluvan saaneista vakuutus- ja lisäeläkesektorin toimijoista. Luettelo sisältää EU-alueella toimiluvan saaneet vakuutuslaitokset, kuhunkin EU-maahan vapaan tarjonnan ilmoituksen tehneet ulkomaiset toimijat sekä kussakin maassa toimivat ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeet.

Tutustu rekisteriin 

Muualla verkossa

Yhteystiedot Finanssivalvonnassa

 • EIOPA-koordinaattori, johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho,
  puhelin 09 183 5528

 

2.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.