Pankkivalvonta (EBA)

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) vastaa pankkivalvonnasta. Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen on EBAn johtokunnan äänivaltainen jäsen.

EBA sijaitsee Lontoossa.

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on riippumaton EU-viranomainen, jonka yleisenä tavoitteena on EU:n rahoitusvakauden säilyttäminen ja rahoitusalan moitteettomuuden, tehokkuuden ja asianmukaisen toiminnan turvaaminen.

EBAn sääntelytoiminnan tärkein tavoite on toimia keskeisessä roolissa EU:n yhteisen sääntökirjan (Single Rule Book) luomisessa. Tarkoituksena on auttaa luomaan rahoitusalalle tasapuoliset toimintaedellytykset sekä parantaa rahoitusalan sääntelyn laatua ja sisämarkkinoiden yleistä toimintaa.

EBAlla on tärkeä rooli myös eri jäsenmaiden valvojien valvontatoimien yhdenmukaisuuden ja valvontayhteistyön sekä sääntelyn harmonisoidun soveltamisen edistämisessä, samoin kuin kuluttajille tarkoitettujen finanssituotteiden ja -palveluiden avoimuuden, selkeyden ja oikeudenmukaisuuden edistämisessä sisämarkkina-alueella.

Tehtäviensä hoitamiseksi EBA tuottaa paljon sekä sitovaa että ei-sitovaa sääntelyä, kuten sitovat tekniset standardit sekä ohjeet ja suositukset. Se julkaisee myös kannanottoja, neuvonantoja komissiolle sekä erilaisia raportteja, mm. rahoitusmarkkinoiden riskeistä ja haavoittuvuuksista.

EBAn ylin päätöksentekoelin on hallintoneuvosto (Board of Supervisors). Sen äänivaltaiset jäsenet koostuvat EU:n jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten johtajista. Äänivallattomina jäseninä ovat Euroopan komission sekä ESMAn, EIOPAn, ESRB:n ja SSM:n edustajat. ETA-maiden valvontaviranomaisten johtajat ovat tarkkailijoina hallintoneuvostossa. Finanssivalvonnan nimeämänä äänivaltaisena jäsenenä on johtaja Anneli Tuominen ja hänen varahenkilönään apulaisjohtaja Marja Nykänen.

Asiat tulevat yleensä hallintoneuvoston päätettäviksi EBAn pysyvien komiteoiden (Standing Committee) kautta, joissa. Finanssivalvonta on edustettuna. Asioiden valmistelu tapahtuu komiteoiden alaisissa alatyöryhmissä (Subgroups), joiden työhön Finanssivalvonta osallistuu Finanssivalvonnan johtoryhmän määrittämien kansainvälisen kehitys- ja sääntelytyön prioriteettien ja tavoitteiden mukaisesti.

Muualla verkossa

Euroopan pankkiviranomainen (EBA)

EBAn avoimet konsultaatiot

EBA Newsletter (January – March)

EBAn työohjelma

Yhteystiedot Finanssivalvonnassa

  • EBA-koordinaattori Taina Erovaara-Williams,
    puhelin 09 183 5422

 

21.11.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.