New set of FIN-FSA regulations and guidelines

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) will gradually adopt a new set of regulations and guidelines, which will replace the current sets of regulations and guidelines for the financial and insurance sectors. The reform will take place gradually, with preparatory work taking account of pending national and EU legislative changes. The reform is scheduled for completion by the end of 2013.

The key principles of the reform are:

 • The set of regulations and guidelines will be divided into subject areas, but individual regulations and guidelines will take account, if necessary, of institution-specific requirements and differences between small and large market participants.
 • Binding regulations and recommendatory guidelines concerning the same matter will be issued in the same document, but as clearly distinguishable elements. If necessary, examples and instructions for application will be provided.
 • The regulations and guidelines will contain references, where necessary, to the relevant national and EU legislation and the guidelines and recommendations issued by the European supervisory authorities (EBA, EIOPA and ESMA). Of these guidelines and recommendations, FIN-FSA may also issue separate guidelines of its own, where necessary.

The new FIN-FSA set of regulations and guidelines is composed of the following main sections:

 1. Commencement of activities
  • the section includes supervised entities’ authorisations, registrations and notifications
 2. Organisation of supervised entities’ operations
  • the section includes organisation of supervised entities’ internal governance, internal control and measures regarding prevention of money laundering
 3. Risk management 
  • the section deals with supervised entities’ risk management ja reporting
 4. Accounting, financial statements and management report
  • the section deals with supervised entities’ accounting, financial statements and management report
 5. Capital adequacy/solvency and technical provisions and related coverage
  • the section deals with supervised entities’ capital adequacy/solvency and technical provisions
 6. Code of conduct
  • the section deals with supervised entities’ marketing, conduct of business in customer relationships and customer contracts
 7. Operation of securities markets
  • the section deals with issues related to securities markets, such as prospectuses, securities issuers’ disclosure obligation, the obligation to disclose major holdings, insider registers and transaction reporting
 8. Miscellaneous regulations and guidelines
  • the section comprises regulations and guidelines that do not belong under any other section, such as regulations and guidelines on unemployment funds

New set of regulations by main sections

During the transitional period ie prior to full changeover to the new framework, new FIN-FSA regulations and guidelines will be numbered consecutively. Since 21 March 2011, FIN-FSA has issued the following regulations and guidelines:

 • Regulations and guidelines 1/2011: Available in Finnish (Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle) and in Swedish (Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen)
 • Regulations and guidelines 2/2011: Available in Finnish (Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle) and in Swedish (Försäkringsmarknadssammanslutningars inlämning av handlingar för tillsyn till Finansinspektionen)
 • Regulations and guidelines 3/2011: Organisation and code of conduct of investment fund activities
 • Regulations and guidelines 4/2011: Available in Finnish (Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät menetelmät) and in Swedish (Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån)
 • Regulations and guidelines 1/2012: Outsourcing in supervised entities belonging to the financial sector
 • Regulations and guidelines 3/2012: Available in Finnish (Toiminnan järjestäminen automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä) and in Swedish (System och kontroller i en automatiserad handelsmiljö)
 • Regulations 4/2012: Available in Finnish (Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet) and in Swedish (Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor)
 • Regulations 5/2012: Available in Finnish (Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet) and in Swedish (Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser)
 • Regulations and guidelines 6/2012: Mortgage bank authorisation procedure and risk management
 • Regulations and guidelines 7/2012: Reporting of mortgage bank operations
 • Regulations and guidelines 8/2012: Available in Finnish (Tilintarkastus) and in Swedish (Revision)
 • Regulations and guidelines 9/2012: Available in Finnish (Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen) and in Swedish (Rapportering av de största motparterna)
 • Regulations and guidelines 10/2012: Available in Finnish (Pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittaminen) and in Swedish (Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar) and in English ( Disclosure of expenses and returns of long-term savings agreements and insurance policies)
 • Regulations and guidelines 12/2012: Available in Finnish (Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (MiFID) compliance -toiminnolle asettamista vaatimuksista eräiltä osin) and in Swedish (Vissa aspekter av kraven för funktionen för regelefterlevnad enligt MiFID)
 • Regulations and guidelines 13/2012: Available in Finnish (Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Työeläkelaitokset) and in Swedish (Solvens samt täckning av ansvarsskuld och pensionsansvar: Arbetspensionsanstalter)
 • Regulations and guidelines 14/2012: Available in Finnish (Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset) and in Swedish (Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag)
 • Regulations and guidelines 15/2012: Available in Finnish (Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt) and in Swedish (Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser)
 • Regulations and guidelines 16/2012: Available in Finnish (Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat) and in Swedish (Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor)
 • Regulations and guidelines 1/2013: Available in Finnish (Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus) and in Swedish (Bokföring och årsredovisning inom finanssektorn)
 • Regulations and guidelines 2/2013: Available in Finnish (ETF:stä ja muista UCITS-rahastoihin liittyvistä asioista) and in Swedish (Om ETF-fonder och andra frågor som rör UCITS-fonder)
 • Regulations and guidelines 3/2013: Available in Finnish (Asiakasvalitusten käsittely) and in Swedish (Handläggning av kundklagomål)
 • Regulations and guidelines 4/2013: Available in Finnish (Stressatun Value at Risk -luvun sekä maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin kattamiseksi vaadittavan pääoman laskenta) and in Swedish (Beräkning av stressat Value at Risk-tal samt av kapital som krävs för att fånga upp tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker)
 • Regulations and guidelines 5/2013: Available in Finnish (Ohje markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta) and in Swedish (Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer) 
 • Regulations and guidelines 6/2013: Securities offerings and listings
 • Regulations and guidelines 7/2013: Available in Finnish (Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) and in Swedish (Informationsskyldighet för emittenter) and in English (Disclosure obligation on issuers)
 • Regulations and guidelines 8/2013: Notification of significant holdings and voting rights
 • Regulations and guidelines 9/2013: Takeover bid and the obligation to launch a bid 
 • Regulations and guidelines 10/2013: Available in Finnish (Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus) and in Swedish (Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk)
 • Regulations and guidelines 11/2013: Production and dissemination of investment recommendations
 • Regulations and guidelines 12/2013: Transaction reporting
 • Regulations and guidelines 13/2013: Available in Finnish (Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri) and in Swedish (Offentligt insiderregister för marknadsaktörer och fondbolag)
 • Regulations and guidelines 14/2013: Available in Finnish (Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet) and in Swedish (Handelsparter från tredjeland)
 • Regulations and guidelines 15/2013: Available in Finnish (Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi) and in Swedish (Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter)
 • Regulations and guidelines 16/2013: Available in Finnish (Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat) and in Swedish (Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster)
 • Regulations and guidelines 20/2013: Available in Finnish (Taloudellisen informaation raportointi) and in Swedish (Rapportering av finansiell information)
 • Regulations and guidelines 25/2013: Capital requirements calculation and large exposures.
 • Regulations and guidelines 1/2014: Risk reporting by credit institutions
 • Regulations and guidelines 2/2014: Available in Finnish (Vähittäistalletukset, joihin sovelletaan erilaisia ulosvirtauskertoimia maksuvalmiusraportoinnissa ) and in Swedish (Inlåning från allmänheten som beräknas med olika utflödesfaktorervid likviditetsrapporteringen)
 • Regulations and guidelines 3/2014: Available in Finnish (Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset) and in Swedish (Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar)
 • Regulations and guidelines 4/2014: Available in Finnish (Vaihtoehtorahastojen hoitajat ) and in Swedish (Förvaltare av alternativa investeringsfonder)
 • Regulations and guidelines 5/2014: Asset encumbrance reporting
 • Regulations and guidelines 6/2014: Reporting of funding plans
 • Regulations and guidelines 7/2014: Available in Finnish (Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet ) and in Swedish (Föreskrifter och anvisningar om ledning och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag)
 • Regulations and guidelines 8/2014: Management of operational risk in supervised entities of the financial sector
 • Regulations and guidelines 9/2014: Available in Finnish (LEI-tunnuksen käyttöönotto) and in Swedish (Införande av LEI-nummer)
 • Regulations and guidelines 10/2014: Available in Finnish (Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä) and in Swedish (Lämnande av upplysningar om intecknade och icke intecknade tillgångar)
 • Regulations and guidelines 11/2014: Available in Finnish (Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan raportointi) and in Swedish (Lokalbankernas interna kapitalutvärdering)
23 February 2015

Financial Supervisory Authority - Snellmaninkatu 6, P.O. Box 103, 00101 Helsinki - Tel. +358 10 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Disclaimer  |  About the site