Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Apua antavat tahot

Ongelmia palveluntarjoajan kanssa?

Ongelmatilanteessa kannattaa aina ensin pyrkiä löytämään sopiva ratkaisu keskustelemalla palveluntarjoajan kanssa. Näin ongelma ratkeaa yleensä nopeimmin ja vaivattomimmin.

Palveluntarjoajalle voi myös jättää kirjallisen asiakaspalautteen. Tällöin asia käsitellään yhtiön asiakaspalautejärjestelmän mukaisesti, ja palautteeseen saa kirjallisen vastauksen. Pankki- ja vakuutusasioissa voi myös kääntyä yhtiön alue- tai pääkonttorin puoleen.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Jos yhteydenotto palveluntarjoajaan ei tuota tyydyttävää tulosta, kannattaa kysyä neuvoa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan eli FINEn toimistosta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo ja opastaa pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluasiakkaita sekä selvittää tarvittaessa asiakkaan puolesta kiistatilanteita vakuutusyhtiön, pankin tai sijoituspalveluyrityksen kanssa.

Muutoksenhaku - ratkaisusuositukset ja tuomioistuimen päätös

Asiakkaan ja palveluntarjoajan välisissä riitatilanteissa osapuolia sitovan ratkaisun voi yleensä antaa vain tuomioistuin. Oikeuskäsittely vie kuitenkin aikaa, ja oikeudenkäyntikulut voivat muodostua suuriksi.

Useimmissa tapauksissa riita-asia voidaan käsitellä ennen tuomioistuinkäsittelyä riippumattomassa toimielimessä, esimerkiksi lautakunnassa, joka antaa asiassa ratkaisusuosituksen. Tällaisia lautakuntia ovat esimerkiksi pankkilautakunta, vakuutuslautakunta ja arvopaperilautakunta sekä kuluttajariitalautakunta.

Joissakin tapauksissa, esimerkiksi vakuutuskorvausasioissa, asiakkaalle annetaan valituskelpoinen päätös. Päätöksestä voi tehdä valituksen päätöksen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Viranomaiset

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä myös viranomaisiin, jotka valvovat palveluntarjoajien toimintaa. Finanssimarkkinoilla toimivia valvovat muun muassa Finanssivalvonta, kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu. Myös kuluttajaneuvonta, oikeusaputoimistot sekä talous- ja velkaneuvojat voivat antaa lisätietoja ja apua tilanteen selvittämiseksi.

Finanssivalvonta valvoo palveluntarjoajien asiakassuhteissaan noudattamia menettelytapoja ja sopimusehtojen lainmukaisuutta. Menettelytapojen tulee olla lainsäädännön, kansainvälisten vaatimusten ja hyvän tavan mukaisia. Asiakkaiden tulee voida luottaa siihen, että palveluntarjoajat noudattavat hyvää tapaa markkinoinnissaan, sopimusehdoissaan ja muussa asiakastoiminnassaan. Finanssivalvonnan valvontatoimilla pyritään lisäämään asiakkaiden luottamusta markkinoiden ja niillä toimivien palveluntarjoajien toimintaan.

Menettelytapojen valvonta on Finanssivalvonnan sekä etu- että jälkikäteen suorittamaa valvontaa. Etukäteisvalvonta käsittää muun muassa sijoitusrahastojen sääntöjen hyväksymisen. Jälkikäteisvalvonnassa muun muassa seurataan palveluntarjoajien markkinointia ja mainontaa sekä tehdään tarkastuksia eri teemojen pohjalta.

Kuluttaja-asiamiehellä on Finanssivalvontaan nähden rinnakkainen toimivalta kuluttaja-asiakkaiden osalta.

Lue lisää

 

 

16.11.2010

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta